Dofinansowanie

Osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności do 16 tego roku życia mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu i oprogramowania ułatwiającego im codzienne życie. Dofinansowanie można uzyskać w ramach programów Aktywny samorząd i Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych.

Aktywny Samorząd

Osoby z dysfunkcją wzroku mogą uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach modułu I, Obszar B  – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. W tym roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby niewidomej to 24 000,00 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15 000,00 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9 000,00 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 7 000,000 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, pomoc udzielona w ramach Obszaru B, maksymalna kwota dofinansowania dla osoby głuchoniewidomej 4 000 zł, dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu 3 000 zł, dla pozostałych adresatów programu 2 000 zł, istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, max o 100 %, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu. Wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia, udział własny
nie wymagany;

Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to 7 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie, maksymalna kwota dofinansowania to
4 000,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, pomoc udzielona w zadaniu 1,3,4, maksymalna kwota dofinansowania to 1 500,00 zł, udział własny osoby niepełnosprawnej 10 %;

Wnioski można składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu informacyjnego Systemu Obsługi Wsparcia ( SOW) od 1 marca do 31 sierpnia 2021r.:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Ponowna pomoc może być udzielona: w obszarze B, z wyłączeniem Zadania 5 – po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy; w zadaniu 5 –po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;

Likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli jest to uzasadnione ich potrzebami wynikającymi z rodzaju niepełnosprawności oraz nie uzyskały dofinansowania na ten cel w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku.

Przedmiotem dofinansowania w zakresie likwidacji barier technicznych może być zakup urządzeń wraz z montażem ułatwiającym osobie niepełnosprawnej podstawowe, codzienne czynności lub kontakty z otoczeniem.

Dofinansowanie wynosi do 95% przedsięwzięcia. Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wnioski należy składać w MOPS, PCPR właściwych dla miejsca zamieszkania.

Dodatkowa subwencja oświatowa.

Dodatkowa subwencja oświatowa to pieniądze, które otrzymuje szkoła dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi aby dostosować szkołę powszechną do ich potrzeb. Szkoła może uzyskać dodatkową subwencję, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie wystarczy samo orzeczenie o niepełnosprawności). Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Wysokość subwencji na dany rok szkolny jest ogłaszana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Decyzja o tym na co zostaną wydatkowane środki należy do dyrektora szkoły oraz gminy.
W szkole, do której uczęszcza dziecko powinien być powołany IPET(indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny) to podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie dziecka z orzeczeniem w szkole/ przedszkolu. IPET przygotowuje Zespół pracowników placówki edukacyjnej, przy udziale rodziców. Podstawą do przygotowania programu są z jednej strony informacje zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a z drugiej – wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia, którą tworzą pracownicy przedszkola/ szkoły.
Szkoła powinna ściśle stosować się do zaleceń poradni, która wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, również w zakresie pomocy specjalistycznych ułatwiających dziecku funkcjonowanie.

Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki na rok 2022.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002384

miracle_logo

MIRAcle Robert Biegański
Małgorzata Bauer Sp.J.
ul.Piotrkowska 145, Łódź 90-434

Skip to content