Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Ideą niniejszej informacji jest zaprezentowanie Państwu pełni praw jakie posiadacie w związku z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz obowiązków jakie musimy spełnić wobec Państwa na gruncie m.in. art. 13 RODO (tzw. Obowiązek informacyjny).

1. RODO, to skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W każdym więc przypadku, kiedy będziemy posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

2. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim celu, a także w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: MIRAcle Robert Biegiański Małgorzata Bauer Sp. J. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 145 90-434 Łódź.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:
1). w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług w tym świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta zamówień;
2). w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
3). w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
1) art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
2) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO
3) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 7.ust. 1 i 3 RODO, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO – np. w celach archiwalnych;
4) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie danych osobowych dotyczących zawieranych umów.

5. Państwa dane będziemy mogli udostępnić również podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługami wsparcia logistycznego).

6. Państwa dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne.
1) W zakresie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – art. 9 ust. 2 lit a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO – do chwili jej odwołania;
2) W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. j RODO – przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, np. na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
3) Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi/przez okres niezbędny z uwagi na ochronę przez roszczeniami;
4) Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

7. Informujemy, iż mają Państwo:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania co do nich informacji oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6) prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: miracle@brawo.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli upewnić się, że są Państwo osobą, za którą się Państwo podają, czyli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

8. Informujemy, iż:
1) W zakresie danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie Państwa zgody – podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale często konieczne
2) W zakresie danych, które Administrator przetwarza w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO – podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

miracle_logo

MIRAcle Robert Biegański
Małgorzata Bauer Sp.J.
ul.Piotrkowska 145, Łódź 90-434

Skip to content