Serwis

Ogólne warunki gwarancji

Podmiotem odpowiedzialnym za zakupiony produkt  jest firma MIRAcle Robert Biegański Małgorzata Bauer Sp.J. zwana dalej gwarantem. Gwarancja jest udzielona na warunkach określonych poniżej.

 1. Okres gwarancji wynosi 2 lata od daty umieszczonej na dowodzie zakupu oraz karcie gwarancyjnej. Na akumulatory udzielana jest sześciomiesięczna gwarancja.
 2. Wady fizyczne produktu powstałe wyłącznie z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie krótkim terminie nie przekraczającym 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do punktu serwisowego.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wymiany produktu na nowy, wolny od wad, w przypadku, gdy:
  1. W okresie gwarancji dokonano trzech napraw wymagających wymiany podzespołów, a produkt nadal wykazuje wady.
  2. Serwis stwierdził na piśmie, że wada jest niemożliwa do usunięcia.
 4. Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest:
  1. Dostarczenie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym zabezpieczającym urządzenie w czasie transportu.
  2. Dołączenie prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej.
  3. Przedstawienie dowodu zakupu.
 5. Gwarancją nie są objęte:
  1. Uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady.
  2. Uszkodzenia na skutek niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania produktu.
  3. Uszkodzenia spowodowane przez: zalanie cieczą, zawilgotnienie, zbyt wysoką lub niską temperaturę, wyładowania atmosferyczne, działanie czynników chemicznych.
  4. Uszkodzenia powstałe w wyniku przeróbek, samowolnych napraw, zmian w oprogramowaniu dokonanych przez Kupującego lub osoby nieupoważnione.
  5. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia takie jak: zarysowania, zabrudzenia, otarcia, wytarcia napisów, lakieru itp.
 6. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych, takich jak klęski żywiołowe, niepokoje społeczne, oraz w przypadku konieczności wysłania produktu do serwisu za granicę.
 7. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności produktu z umową sprzedaży.

Zgłoszenia napraw należy składać:

 • za pośrednictwem strony miracle.org.pl
 • w siedzibie firmy MIRAcle R.Biegański M.Bauer Sp.J. 90-434 Łódź ul. Piotrkowska 145
 • telefonicznie 426363838

Problem z zawiasem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Nie włącza się światło w powiększalniku

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Problemy z ładowaniem

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

Nie włącza się

Procedura postępowania - opis, zdjęcia oraz prezentacja wideo.

miracle_logo

MIRAcle Robert Biegański
Małgorzata Bauer Sp.J.
ul.Piotrkowska 145, Łódź 90-434

Skip to content